شنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۹۷


حذف به قرينه مستی  ۳۲


دوقطبی غلیظ
با قطب شربتش
لبمست
عشق‌بازی لابه‌لای گوزنهایی
که در اتاق می‌لولند
: نمردیم و گوله هم خوردیم
این تیر را به خال می‌زنم
خال می‌شوم
خشخاش می‌شوم
بالای لبش
همیشه هستم و
کسی نمی‌بیند
همیشه هستم و
کسی نمی‌داند
هیچ نظری موجود نیست: