شنبه، آذر ۰۸، ۱۳۸۲

« حذف به قرينه مستي ۲۰ »

نزديکتر بيا
نترس ، هيچ اتفاقی نيست که بيفتد
نزديکتر که باشی مستيم را نمی بينی
در عوض
کنار گوشت چيزی می خوانم
که عين توست
نزديکتر بيا
ترسو

جمعه، آبان ۳۰، ۱۳۸۲

« حذف به قرينه مستي 1۹ »

مستيه ديگه
وقتی می خوای بياد ، ميره
وقتی می خوای بره ، مياد
مثل خيلی چيزا
زن
آخريشه .

جمعه، آبان ۲۳، ۱۳۸۲

« حذف به قرينه مستي 18 »

کبريت را روشن می کنم
همه چيز هست
خاموش می کنم
نيست .
نور
چطور به فکرش رسيد
خدا را می گويم .

یکشنبه، آبان ۱۸، ۱۳۸۲

« حذف به قرينه مستي 17 »

عرق خوري همينطوريست، همينطور كه مي بيني. به همين سادگي.
ببين! اين تكه آخركباب را هيچكس نمي خورد.