شنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۹۷


حذف به قرینه مستی ۳۳


این دوشنبه که هیچ
شنبه‌شنبه  شد
در عوض، بیا از این لوس بازی‌ها
به‌جای ستاره
هر وقت ۹۰ دیدیم به یاد هم باشیم
عین لقاح مصنوعی
بیاو، دور خال شانه‌ات
این جمله را، به عشق من بکوب: 
لذتی که حرفش بود
همان که از کف رفت
مستی و راستی
طعم خون پستانت
زهرمارش
زهرمار هر که بعد از من

هیچ نظری موجود نیست: