دوشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۸۲« حذف به قرينه مستي 15 »
عاشقي كه هيچ
بچه بازي هم كه امتياز ندارد، وگرنه
سعدي با اين همه ادعا
بچه باز بود.
حافظ كه ختم غزل است
يا مولوي كه كون عرفان را پاره كرده
گورپدر همه شان
این یکی را
به سلامتی خودت می خورم